Bibliografie

 

Bibliografie prací Josefa Pekaře

 

Mistr Jiřík Kezelius Bydžovský. Památky archeologické XIV(1887–9)


Mladá Boleslav ve věcích minulých. Jizeran X (1889)


Hrubá Skála. Příspěvek k historické topografii a ke sporu o Rukopis Královodvorský. Atheneum, roč.VIII (1890)


Dějiny valdštejnského spiknutí. (1630–1634). Praha 1895


O době husitské. Přednáška proslovená na slavnosti Husově ve Slaném dne 5.července 1900


Nejstarší kronika česká. ČČH VIII (1902)


Kniha o Kosti. Kus české historie. Díl I, Praha 1909


Kniha o Kosti. Kus české historie. Díl II, Praha 1911


František Palacký. Přednáška proslovená při oslavě Palackého v Pantheonu muzejním dne 29. června 1912


Masarykova česká filosofie. ČČH XVIII (1912)


České katastry 1654–1789. ČČH XIX (1913)


České katastry 1654–1789. ČČH XX (1914)


České katastry 1654–1789. Se zvláštním zřetelem k dějinám hospodářským a ústavním. ČČH XIX, XX, XXII. V Praze 1915


F. J. Vavák. Národní politika XXXIV (1916)


Český stát a Němci. Venkov XII (1917)


Arnošt Denis. Slavnostní přednáška pronesená v den oslavy 70. narozenin Denisových 11. II. 1919 ve velké aule učení Karlova


Říjen 1918. Slavnostní přednáška proslovená ve velké aule university Karlovy 28. X. 1919


Ke sporu o sv. Jana a české dějiny. Národní listy LX (1920)


K velkému výročí 1618–1620. Praha 1920


Dějiny československé pro nejvyšší třídy škol středních. Praha 1921


Bílá Hora. Její příčiny a následky. Praha 1921


Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém. Praha 1921


Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily dle sepsání Křišťana. Úvod (předmluva k českému překladu), Praha 1921


Kritické poznámky k pozemkové reformě. Národní listy LXIII (1923)


Jan Žižka. I. Žižka u Eneáše Silvia. ČČH XXX (1924)


K jubileu Palackého (Proslov na radnici staroměstské dne 26. května 1926) ČČH XXXII (1926)


F. Palacký. Přednáška proslovená při oslavě Palackého v Pantheonu muzejním 29. června 1912. Památník Palackého 1926


K osmdesátinám Jaroslava Golla. ČČH XXXII (1926)


Žižka a jeho doba. Díl prvý: Doba se zvláštním zřetelem k Táboru.V Praze 1927


Rukopisy se stanoviska historického. Národní listy LXVII (1927)


Žižka a jeho doba. Díl druhý: Jan Žižka. V Praze 1928


O nový názor na české dějiny. Národní osvobození V (1928)


Smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny. Praha 1929, nákladem vlastním


Svatý Václav. ČČH XXXV (1928)


Svatý Václav. Kulturní dědictví doby. Lidové noviny XXXVII (1929)


Žižka a jeho doba. Díl třetí: Žižka vůdcem revoluce. Praha 1930